Ναυπήγηση – Διάλυση πλοίων – Συμβάσεις

shipping contract

Εισαγωγή στην διαδικασία της ναυπήγησης και διάλυσης πλοίων και των συμφωνητικών τους. Παρουσιάζονται τα στάδια της ναυπήγησης τόσο από νομική όσο και από πρακτική άποψη και γίνεται συνοπτική ανάλυση των όρων μιας τυπικής σύμβασης ναυπήγησης.

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Γενικά περί ναυπήγησης
  • Διαδικασία ναυπήγησης
  • Δομή σύμβασης ναυπήγησης
  • Συνοπτική ανάλυση της σύμβασης ναυπήγησης
  • Εξασφαλιστικές δευτερεύουσες δικαιοπραξίες
  • Διάλυση πλοίων
  • Διαδικασία
  • Ιδιαιτερότητες σύμβασης διάλυσης
  • «Πράσινη» ανακύκλωση πλοίων – διεθνείς εξελίξεις

Διάρκεια: 3 ώρες (3 συνεδρίες)

Υλικό υποστήριξης: Σημειώσεις


pay via everypay

"Recognizing the importance of electronic payment security, EveryPay is a licensed Payment Institution by the Bank of Greece (Decision No. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), and manages securely card payment transactions, in accordance with the regulatory framework of the card transaction security management standard. Everypay is certified in accordance with the PCI DSS compliance standards. All Everypay services are made through secure connections with 256bit SSL certificates. EveryPay also supports the ability to use the 3D Secure service, an additional security token for VISA, MasterCard & American Express. The Payer then has to enter his personal secret code to complete the transaction successfully”.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

theloudisΣτάμος Θελούδης

Διάρκεια: 3 ώρες

(3 συνεδρίες)

€150 €120

Information

Email: training@hau.gr
Tel: 210 3680056, 210 3680006
 

Tech Support

Email: hsiomou@hau.gr
Tel: 210 3680056

Search